Vnútorná organizácia školy - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Vnútorná organizácia školy

Školský poriadok

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. Prevezme ho spravidla od 15.00. hod do 17.30. hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania  dohodne rodič s riaditeľom alebo triednym učiteľom materskej školy.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí / napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku a pod./ a  aby dieťa malo zabezpečenú  stravu.

Ak dieťa v materskej škole počas dňa ochorie, pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných  detí. Preto je dôležité oboznámiť zamestnancov s aktuálnymi telefónnymi číslami rodičov.

Dieťa  preberá učiteľka priamo od rodiča.
Dieťa nemôže prichádzať do triedy samotné a rodič v prípade potreby odovzdáva učiteľke potrebné informácie o dieťati. Rodič nesmie nechať dieťa v šatni bez dozoru.  
Prevzatie dieťaťa od rodiča môže pedagogický zamestnanec odmietnuť,ak zistil, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy a aby tým zabezpečil prevenciu a ochranu zdravia ostatných detí.

Dôvody pre neprijatie dieťaťa do MŠ ako prevencia ochrany zdravia ostatných detí:

  • zvýšená  teplota

  • dusivý kašeľ

  • hnisavý výtok z očí či z nosa  

  • užívanie  antibiotík - učiteľky v MŠ nemôžu podávať deťom žiadne lieky

  • pomočovanie

  • voš vlasová  

  • infekčné a prenosné choroby

  • črevné ťažkosti -  hnačka, zvracanie


Učiteľka pri zistení nevhodného zdravotného stavu dieťaťa vyžiada od rodiča lekárske potvrdenie o tom, že dieťa môže v takom stave nastúpiť do kolektívu.

Na prevzatie
svojho dieťaťa môže zákonný zastápca písomne splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov alebo inú pedagogickým zamestnancom známu osobu, ktorá po prevzatí za dieťa zodpovedá. Ak má dieťa prevziať iná osoba ako rodič oznámi túto skutočnosť ráno službukonajúcej učiteľke.

Neprítomnosť dieťaťa
a jeho odhlásenie zo stravy  oznámi rodič vopred  alebo  najneskôr do 8.00 hod. v  deň  neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú obvykle dieťa odoberá.

Pri chorobe rodič oznámi predpokladaný čas neprítomnosti dieťaťa a jeho dôvod.
V prípade neprítomnosti dieťaťa viac ako 5 dní po sebe nasledujúcich, jeho zákonný zástupca vyplní tlačivo - vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré sa nachádza v jednotlivých triedach a odovzdá ho triednej učiteľke.

Ak je neprítomnosť dieťaťa z dôvodu choroby, ktorá môže prispieť k šíreniu nákazy v kolektíve, rodič je povinný predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa bez ohľadu na dĺžku trvania choroby.

Ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 dní po sebe nasledujúcich, oznámi riaditeľke jeho zákonný zástupca dôvod neprítomnosti písomne.

Žiadosť o prerušenie dochádzky môže rodič podať v prípade, ak je neprítomnosť dieťaťa dlhšia ako 30 dní, a to z dôvodu vážneho zdravotného stavu. Rodič túto skutočnosť doloží lekárskym potvrdením, kedy mu riaditeľka odpočíta školné v polovičnej výške celkového príspevku súkromnej materskej školy.
Na inú neprítomnosť sa odpustenie školného nevzťahuje.
                                                          


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky