Školský poriadok - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Školský poriadok

na školský rok 2015/2016

Školský poriadok školy je súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu detí, ich rodičov,  učiteľov a nepedagogických zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu školy. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote školy je základnou povinnosťou každého dieťaťa , zákonného zástupcu a materskej školy.


Súkromná materská škola ul. Školská 2344, Krupina je škola všeobecného zamerania.
V záujme naplnenia práva výchovy a vzdelávania, vedenie materskej školy zabezpečí vnútorný chod materskej školy a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby bol čas strávený v škole efektívne využitý z hľadiska výchovy a vzdelávania a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako deťmi ako aj učiteľmi.

Materská škola bude dôsledne dbať na dodržiavanie záväzných právnych noriem, ako sú Deklarácia práv dieťaťa, Listina základných práv a slobôd ako aj iné platné dokumenty vo vzťahu k deťom, učiteľom a iným zamestnancom školy.

Z uvedeného dôvodu sa ustanovuje tento Školský poriadok školy, ktorý sa opiera o platnú legislatívu Ministerstva školstva SR. Je to súhrn noriem, zásad a pravidiel spolužitia celého kolektívu detí, pedagogických a ostatných zamestnancov školy.
Uplatňovanie školského poriadku školy v každodennom živote školy je prejavom uvedomelého vzťahu k práci v škole a k plneniu svojich povinností.

Školský poriadok obsahuje:


  • Práva a povinnosti dieťaťa a zákonného zástupcu  • Podmienky prijatia a dochádzky dieťaťa do materskej školy


Úplný Školský poriadok je k nahliadnutiu v materskej škole u p. riaditeľky.
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky