Prevádzka školy - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Prevádzka školy

Školský poriadok

Materská škola je v prevádzke od šk. roku 2006/2007. Poskytuje  celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Materská škola poskytuje deťom aj možnosť poldenného pobytu.

Materská škola je umiestnená v adaptovanej budove, prispôsobená podmienkam, hygienickým a bezpečnostným normám pre materskú školu.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od
6.00 hod. - 17.30 hod.

Prevádzka Materskej školy bola prerokovaná s rodičmi a odsúhlasená
zriaďovateľom - Mgr. Ingrid Kohútová  ul. Družstevná, Dobrá Niva.
V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy podľa Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o škole prerušená z dôvodov potreby dôkladného čistenia priestorov materskej školy, dezinfekcie prostredia a hračiek, ako aj čerpania dovolenky niektorých zamestnancov. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznámi riaditeľ spravidla dva mesiace vopred. Prerušenie prevádzky oznámi riaditeľ materskej školy oznamom na viditeľnom mieste. V čase štátom uznaných sviatkov je materská škola zatvorená.


Riaditeľka SMŠ:  Mgr. Ingrid Kohútová
Konzultačné hodiny:  12:30 - 14:30
- aj mimo priamej práce s deťmi po osobnom alebo telefonickom dohovore                            

Počet zapísaných detí:
47

Triedy
I. trieda - 3-4 ročných detí s počtom 23
II.trieda - 4-5-6 ročných detí s počtom 24

Prevádzka tried
I. trieda - 7:30 - 17:30 (6:00 - 15:30)
II.trieda - 6:00 - 15:30 (7:30 - 17:30)

Od 6:00 do 7:30 a od 16:00 do 17:30 sú všetky deti v I. alebo II. triede podľa služieb učiteliek

Prevádzku materskej školy zabezpečuje 7 zamestnancov - 4 učiteľky /vr. riaditeľky/, 1 kuchárka, 1 upratovačka

I. trieda
triedne učiteľky:
Bc. Jana Ďuricová, Renáta Fašková

II. trieda
triedne učiteľky: Mgr. Ingrid Kohútová, Mgr. Adriana Dobrocká


- konzultačné hodiny s učiteľkami sú v čase mimo ich priamej práce s deťmi po osobnom dohovore


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky