Predškolská príprava - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Predškolská príprava

Naša škôlka

Jedným z našich hlavných cieľov je zabezpečovať systematickú prípravu predškolákov na vstup do Základnej školy.

Absolvent  predprimárneho vzdelávania by mal

  • mať pozitívny vzťah k bezprostrednému i širšiemu spoločenskému a prírodnému prostrediu,

  • všímať si podstatné vlastnosti predmetov a javov, príčinné súvislosti prírodných a spoločenských javov a chápať vzťahy medzi nimi,

  • pociťovať radosť z existencie a krás prírody,

  • mať aktívny záujem a chuť pozerať sa okolo seba, počúvať, objavovať ale aj mať odvahu ukázať čo sám dokáže, zvládne a vie urobiť pre prírodu, spoločnosť a samého seba,

  • mať veku primerané schopnosti  kultúrnej, čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti,

  • mať základy vnímania a poznávania prírodných a spoločenských vied,

  • mať veku primerane rozvinutú fyzickú a pohybovú stránku.


Pri predškolskej príprave aktívne spolupracujeme s Pedagogicko - psychologickou poradňou.

Po absolvovaní predškolskej prípravy vydá materská škola Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania  v štátnom jazyku, na predpísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva. Osvedčenie deťom slávnostne odovzdajú pani učiteľky pri záverečnej besiedke.Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky