Pre rodičov - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Pre rodičov

Oznamy

Všeobecné informácie:

Rodič privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8.00 hod. Prevezme ho spravidla do 17.30. hod. Spôsob dochádzky a spôsob jeho stravovania  dohodne rodič s riaditeľom alebo triednym učiteľom materskej školy.

V prípade dochádzky dieťaťa v priebehu dňa dohodne rodič čas jeho príchodu a spôsob stravovania tak, aby nenarušil priebeh činností ostatných detí / napr. aby neobmedzil pobyt detí vonku a pod./ a  aby dieťa malo zabezpečenú  stravu.


Prevzatie dieťaťa môže pedagogický zamestnanec odmietnuť, ak zistil, že jeho zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do materskej školy.

Neprítomnosť dieťaťa a jeho odhlásenie zo stravy  oznámi rodič vopred  alebo  najneskôr do 8.00 hod. v  deň  neprítomnosti dieťaťa. Ak sa tak nestane uhrádza plnú stravnú jednotku, ktorú obvykle dieťa odoberá.


V prípade akejkoľvek zmeny v evidencii dieťaťa (zmena tel. čísla, zmena zdrav. poisťovne,  zmena adresy, zmena zdrav. stavu dieťaťa,...) je potrebné to čo najskôr oznámiť triednej učiteľke.

Dieťa je potrebné obliekať a obúvať primerane počasiu.

Za pobyt dieťaťa v materskej škole  prispieva zákonný zástupca materskej škole školné mesačne.
Školné sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Okrem školného je rodič povinný uhradiť do 5 dňa v mesiaci príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje.

Zoznam potrieb dieťata do materskej školy:

  • kópia zdravotného preukazu dieťaťa

  • papučky

  • pohodlné oblečenie

  • zubná kefka, zubná pasta

  • pyžamo

  • úbor pre deti II.triedy

  • náhradné oblečenie pre menšie detiOdporúčame rodičom označiť deťom všetky veci prinesené do škôlky, aby sme predišli ich strate alebo výmene.

Podrobnejšie informácie nájdete v Školskom poriadku.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky