Naša škôlka - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Naša škôlka

Učebné osnovy    Enviromentálna výchova  Predškolská príprava
Aktivity
  Krúžky   Spolupráca

Naša materská škola je dvojtriedna, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov, s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Výchovno-vzdelávacia činnosť je realizovaná podľa vypracovaného školského vzdelávacieho programu s názvom: Školský vzdelávací program súkromnej materskej školy "Príroda náš kamarát". Uvedený školský vzdelávací program vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu "Dieťa a svet", ktorý určuje základné požadované spôsobilosti pre predprimárne vzdelávanie a vychádza z humanistických princípov v predškolskej výchove a vzdelávaní.

V našej materskej škole umožňujeme všetkým deťom získať dostatočné všeobecné vedomosti, zručnosti a návyky počas celého výchovného a vzdelávacieho pôsobenia. Dávame každému dieťaťu šancu, aby sa rozvíjalo podľa svojich schopností  a umožníme mu zažiť úspech.
Vytváreme tiež podmienky na výchovu a vzdelávanie aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelávaniu.
Zameriavame sa na vytváranie a posilňovanie kladných vzťahov k sebe samému, k druhým ľuďom, k prírode a životnému prostrediu. Pri poznávaní prírody ako organickej súčasti životného prostredia pôsobíme najmä na emocionálnu a vôľovo-aktívnu stránku osobnosti dieťaťa. Vytvárame vhodné podmienky pre pozitívne zážitky detí /zážitkové učenie/.
Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.
Svojim výchovným a vzdelávacím pôsobením smerujeme k tomu, aby bolo dieťa vnímavé, všímavé, tvorivé, iniciatívne, samostatné, čestné, morálne, vyrovnané, zodpovedné v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu.


Denný poriadok v materskej škole je dostatočne pružný, dostatočne reaguje na potreby a záujmy detí.  Pri jeho zostavovaní sme dbali na to, aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.
Súčasťou denného poriadku sú: hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, pobyt vonku, odpočinok, činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).  

Organizačná forma predprimárneho vzdelávania - sa realizuje prostredníctvom organizačnej formy - edukačnej aktivity. Zastúpené je v nej situačné rozhodovanie - pohotovo reagovať na záujmy a potreby detí  a  zámerné, cieľavedomé učenie s prežívaním zážitkov z úspechu. Trvanie edukačnej aktivity záleží od potreby detí a možnú dĺžku udržania pozornosti detí vzhľadom na vývinové osobitosti a zákonitosti psychohygieny.
Výchovno-vzdelávacie požiadavky sú stanovované mierne nad hranicu rozvojových možností detí tak, aby ich deti mohli splniť a zároveň, aby učenie pociťovali ako odmenu za vynaložené úsilie.

V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u detí tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie, objavovať súvislosti medzi jednotlivými informáciami, riešiť jednoduché problémové úlohy. Stratégie rozvíjajú aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie sa detí. Sú formulované ako spoločný postup, prostredníctvom ktorého  rozvíjame v celej materskej škole kľúčové kompetencie detí.


Všetko čo naozaj potrebujem v živote vedieť,

som sa naučil v materskej škole.

R. Fulghum.

Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky