Environmentálna výchova - Súkromná materská škola Krupina

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka

Environmentálna výchova

Naša škôlka

Naša materská škola je zameraná na environmentálnu výchovu v rámci školského vzdelávacieho programu "Príroda náš kamarát", preto umožňujeme deťom vnímať prírodu všetkými zmyslami.
O živote, ale aj o životnom prostredí vieme toho veľa. Často krát, ale naše vedomosti nedokážeme preniesť do praktického života a veľakrát stačí len chcieť .
Skoro všetky deti vedia, že zdravie je jedna z najdôležitejších hodnôt. Našou úlohou je naučiť ich,že na našej planéte sa so živou ale aj neživou prírodou musíme vedieť podeliť a spoločne ju chrániť.

Dôsledne sa zaoberáme témou prírody a životného prostredia, deti nadobúdajú vedomosti, schopnosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať, šetrne zaobchádzať s prírodou, chrániť ju a zveľaďovať.
Snažíme sa u detí vypestovať ochranárske postoje.
Na konkrétnych aktivitách chceme deti naučiť využívať informácie týkajúce sa životného prostredia a pozorovať, chrániť a starať sa o prírodu.
Dúfame,že spolu s deťmi zažijeme neopakovateľné chvíle a spravíme veľa užitočnej práce pre seba a svoje okolie.


,, Kto nevidí krásy prírody , nič nevidí." J. A .Komenský


Ciele enviromentálnej výchovy:

 • uvedomovať si, že príroda je dôležitou súčasťou životného prostredia, a preto dodržiavať pri pobytoch v prírode návyky kultúrneho správania

 • utvárať pozitívny vzťah k prírode

 • prebúdzať environmentálne cítenie a elementárne ochranárske postoje

 • utvárať pozitívny vzťah k životnému prostrediu

 • utvárať pozitívny vzťah k bezprostrednému i širšiemu spoločenskému a prírodnému prostrediu

 • všímať si podstatné vlastnosti predmetov a javov a príčinné súvislosti prírodných a spoločenských javov a postupne chápať vzťahy medzi nimi (na elementárnej úrovni)

 • utvárať emocionálne bohatý vzťah k prírode (pociťovať radosť z existencie a krás prírody - živej i neživej)

 • uvedomiť si význam a hodnotu životného prostredia pre človeka i pre rôzne živočíchy (na elementárnej úrovni)

 • prebúdzať environmentálne cítenie, to znamená byt citlivý na aktuálny stav prírody a prejavy ničenia prírody a životného prostredia vôbec

 • utvárať základy environmentálnej kultúry

Aktivity  zamerané na prírodu:

Primeranou formou k veku detí ( 3 - 6r.) vedené motivované rozhovory o prírode, jej ochrane, priblíženie pojmu ekológia, doplnené tvorivými a zážitkovými aktivitami:
I. Rok v prírode

 • Jeseň v lese - zmeny v prírode

 • Zvieratká v zime - poznávanie živočíchov

 • Príroda sa prebúdza - prvé kvety

 • Život vo vode a na lúke – rozmanitosť biotopov

 • Čo nám dáva les - o dôležitosti lesov


II. Ekológia pre najmenších
(o ekológii trochu inak)

 • Voda je hnacou silou prírody - o význame vody v prírode a ako ňou môžeme aj my šetriť

 • Aby sme si Zem neotrávili I. - čo je to odpad, jeho triedenie a druhotné spracovanie

 • Chuťnie je hlad a o zdraví - o správnom stravovaní a zdravom spôsobe života

 • Aby sme si Zem neotrávili II. - o vzduchu a dôsledkoch pri ubúdaní lesov a zelených plôch


Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky